Download PDF af vedtægterne her [176 Kb].


§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen SlLDEDAMMEN, Lynderup 16.10.1991.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Møldrup kommune under Viborg ret, der er foreningens Værneting.

§ 3.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art til offentlige myndigheder og anden side i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, at drage omsorg for at fællesarealet henligger i overensstemmelse med den for området tinglyste lokalplan S.1.3, at forestå, hvor intet andet er besluttet af vejmyndigheden, vedligeholdelse af de til området og i området udlagte samt anlagte private fællesveje, så
vejenes tilstand er forsvarlig og god i forhold til færdselens art og omfang.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer med derpå værende anlæg, jfr. lokalplan S.1.3.

Medlemmerne og deres forhold til foreningen.

§ 4.
Pligtige medlemmer er ejere af sommerhusgrunde som udstykkes senere end tinglysning den 8. oktober 1979 af lokalplan nr. S.1.3, ejere af grunde der jfr. deklaration er tilpligtet medlemskab når grundejerforeningens bestyrelse fremsætter anmodning herom. Lokalplanen er udarbejdet efter lov om kommuneplanlægning af Møldrup kommune og godkendt af Planstyrelsen den 28. juni 1979.

Medlemmer med ret til medlemskab er de til enhver tid værende ejere af sommerhusgrunde inden for lokalplanens delområder I og nordIigste delområde II.

Grundejere med ret til medlemskab kan ved indmeldelse i foreningen deklareres fortsat medlemskab.

En parcel giver kun ret til et medlemskab, uanset ejerforhold.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening, jfr. § 10.

Medlemmer af grundejerforeningen er pligtig til at meddele ejerskifte til foreningens kasserer.

§ 5.
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer overfor foreningen indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt grundens vejnavn, husnummer og matr. nr.

§ 6.
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver grund han/hun ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 1. juni.

Det årlige kontingent fastsættes af de ordinære generalforsamlinger, dog er det ved stiftelsen bestemt, at kontingentet for 1992 andrager kr. 200,00 jft. foranstående.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til 1/4 af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage fer en generalforsamling fortabes retten til stemmeafgivning samt valgbarhed.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i juni måned. Første gang i 1992. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.5.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af
 4. bestyrelsen og revisorer
 5. Rettidigt indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af
 7. kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt


Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen skal generalforsamlingen afholdes inden 8 uger efter denne modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 9.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hver medlem har een stemme for hver grund han/hun ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Der kan kun afgives stemme ved personlig fremmøde eller ved fremmøde fra vedkommendes husstand.

Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 3, § 8, § 10 og § 17.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 10.
Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmemes side og optagelse af Iån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Beslutningen er dog kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen.
Er delte ikke tilfældet indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter den senest afholdte.
På denne generalforsamling er forslaget indgået, hvis 2/3 stemmer for forslaget, uanset, hvor mange medlemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.
Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmemes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 11
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, ligelig fordelt mellem de 2 delområder med min. 2 og max. 3 medlemmer for det pågældende område.

Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 12.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af evt. fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 13.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

REVISIORER OG REGNSKAB

§ 14.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som skal være medlem af foreningen. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst een gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opgjorte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som heIst foretage kasseeftersyn
og skal foretage et sådant uanmeldt mindst een gang årligt.

§ 15.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1992. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. marts og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning
kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 16.
Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, som indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

§ 17.
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses uden samtykke fra Møldrup kommune.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

§ 18.
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlernrnernes godkendelse ved førstkornmende generalforsarnling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 19.
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal beslutning.

§ 20.
Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

Disse vedtægter skal godkendes af Møldrup kommune.

Således vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 22/06 1993.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sildedammen, Lynderup

Møldrup kommunalbestyrelse, den 16.03.93.

Således ændret ved generalforsamling den 30/05 1999.

Således ændret ved generalforsamling den 7. juni 2009.

 

 

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik